Hírek

Tájékoztató

A külföldön elkövetett szabálysértések alapján kirótt pénzbírság belföldi végrehajtásának változásairól.

Külföldre történő utazáskor célszerű tájékozódni a meglátogatott ország közlekedési normáiról, különösen az autópályán, autóúton megállapított sebességhatárokról. Az utazások alkalmával emellett törekedni kell a meglátogatott ország közúti közlekedési szabályainak betartására. Az Európai Unió tagállamaiban történő tartózkodás során, pl.: a megengedett legnagyobb sebesség túllépése miatt kiszabott és ott önként be nem fizetett pénzbüntetés később a hazai lakcímre kézbesített fizetési felszólításban realizálódhat.

Amennyiben a magyarországi lakóhellyel rendelkező gépjárműtulajdonos, illetve üzembentartó más uniós tagállamból közlekedési szabálysértés elkövetése miatt kiszabott bírságról kap tájékoztatást és a döntéssel nem ért egyet (nem járt az adott országban vagy már eladta a gépjárművet) indokolt, hogy a rendelkezésre álló határidőn belül nyújtson be írásban jogorvoslati kérelmet a bírságot kiszabó külföldi hatósághoz, melyhez csatolja az esetleges bizonyítékokat (pl.: a tulajdonában lévő gépjárműről készült fotót) is. A felelősség körülményeit tartalmazó ügy adataiba a bírságot kiszabó tagállam internetes honlapján lehet betekinteni az ügyszám beírásával. A bírságot kiszabó hatóság dönthet a jogorvoslati kérelem és a bizonyítékok ismeretében az eljárás megszüntetéséről.

Ha a megbírságolt személy nem küld írásos kifogást a bírság ellen a külföldi hatóságnak – bár vitatja az abban foglaltakat, mert nem követte el a terhére rótt szabálysértést vagy a tulajdonát képező gépjárművel nem is járt a bírságot kiszabó tagállamban – és önként sem fizeti meg a bírságot, a hatóság a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló 2005/214/IB tanácsi Kerethatározat (a továbbiakban: Kerethatározat) rendelkezéseinek megfelelően a jogerős pénzbírságot átadhatja végrehajtásra a magyar központi hatóságnak.

A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szjst.) szabályozott végrehajtási jogsegély teszi lehetővé a másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által hozott (kibocsátó állam) pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtásának átvételét, amelyet magyar állampolgárral szemben állapítottak meg.

A pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtásának átvételére, illetve átadására jogosult központi hatóság kijelöléséről és a formanyomtatvány tanúsítványról szóló 36/2007. (VII. 4.) IRM rendelet 1. §-a az Országos Rendőr-főkapitányságot (a továbbiakban: központi hatóság)  jelöli ki a pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat átvételére, illetve átadására hatáskörrel rendelkező hatóságként.

A központi hatóság a határozat átvételének törvényi feltételeit hivatalból vizsgálja, azonban – a kölcsönös elismerés elvével összhangban – nincs lehetősége a végrehajtás alapjául szolgáló, más tagállamban folytatott eljárás felülvizsgálatára. A Kerethatározat meghatározza, hogy a külföldi hatóság olyan ügyet adhat át végrehajtásra, amelyről megállapította, hogy a határozat jogerőre emelkedett, önkéntes befizetés pedig nem történt.

A kiszabott pénzbírság elismeréséről és végrehajtásra történő átvételéről a központi hatóság határozattal dönt, amelyet végrehajtás céljából megküld az elkövető lakóhelye szerint illetékes általános szabálysértési hatóságnak, a rendőrkapitányságnak. A rendőrkapitányság az elkövető részére a pénzbírság és eljárási költség megfizetésére harminc napos határidőt biztosít.

Kérjük, hogy a fentiekre fokozott figyelmet fordítani szíveskedjenek!